page 3

moss and dirt.                                                                                   hán•a•bánt’‿ič ƛʼdá•yá•s.

Their paddles                                                                                    tƚi‿iƚdəƛʼɛɛ

just hung from them there                                                                  máʰx‿̣ wɛ•́ n mi´l•ɛ•́ t’i

wherever they (the canoes) had dropped (when the waters receded).       idʒáu‿dá• tƚə‿túwitə́n•ya.

They never learned what had become of.                                             wi´‿án‿k’wɛ•'ni•´m dʒi´‿a‿yadzu´ttsəm.

That is the way the people tell about it.                                               x‿̣ wɛ•́ n i´ƚ‿du laɢ̣áwiyat’a•na'ya ɛ‿x̣‿k’áʰ.

My grandfather saw one                                                                    wi´‿tƚə‿'nəx̣‿tsqúƚq!wč

of the old women (survivors) who had been left alive.                          wi•´‿hič'i´‿hamáq!  tƚə‿tə́m•‿a‿dƚɛ´wɛ hu´mik̯ʼ.


Subpages (1): page 4
Comments