‘crazy’,

easy way to type it:    aesh@n

Lolly Metcalf’s South Slough Milluk

Americanist Phonetic

 IPA

[ ʔǽ·šən ],

 then

[ ʔǽ·šən ],

 then

[ ʔǽ·šən ]

[ ʔæˑʃən ],

 then

[ ʔæˑʃən ],

 then

[ ʔæˑʃən ]Instant Phonetic Englishization:  Sounds just like the English word ‘ashen’. 

for AMP:   

     aesh@n

Annie Miner Peterson’s Milluk

Exactly Jacobs’ transcription

Americanist Phonetic & IPA

ɛ́·cən  

Modernized to be: ɛ́·šən

[ ʔǽ·šən

              &

[ ˈʔæˑʃən ]